[1]
രമേഷ് വി കെ, “പടപ്പാട്ടുകളുടെ പെരുമ”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 148 - 155, Nov. 2019.