[1]
ഡോ. കവിത രാമൻ, “തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ ”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 163 - 167, Nov. 2019.