[1]
അനു വി എസ്, “ആൺനോട്ടങ്ങളുടെ പെൺകാഴ്ചകൾ : കെ .ആർ. മീരയുടെ ‘കൃഷ്ണഗാഥ’യെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 200 - 203, Nov. 2019.