[1]
ഫൗസിയ പി.എ, “പ്ലാച്ചി മട പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘കോളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 213 - 216, Nov. 2019.