[1]
ആർ ചന്ദ്രബോസ്, “ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ ആവിഷ്കാരം നോവലിൽ. സ്പാനിഷ് – മലയാളം നോവൽതാരതമ്യപഠനം”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 9 - 16, Nov. 2019.