[1]
വി. ഡ. ല. മ., “പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്”, chengazhi, vol. 1, no. 1, p. 5, Nov. 2019.