പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ. “പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 17 -27, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/20.