ഡോ സിനുമോൾ തോമസ്സ്. “വയനാടൻപുലയരുടെ യാറൊറ– പ്രതിരോധത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 37 -47, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/22.