ഡോ. നിബുലാൽ വെട്ടൂർ. “പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 62 -65, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/25.