വി. ഡ. ല. മ. “ജലോപരിതലത്തിലെ ഉടലെഴുത്തുകള്‍”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 66 -75, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/26.