ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ. “വിഭവസംസ്കരണവും ഉപകരണചരിത്രവും”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 76 -85, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/27.