ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. “മണൽജീവികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ പുനരെഴുത്ത്”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 86 -90, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/29.