ഡോ. അജിത ചേമ്പന്‍. “മതം അധിനിവേശം ആഖ്യാനം പരിഷ്കാരവിജയത്തില്‍”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 112 -4, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/33.