മേഘ രാധാകൃഷ്ണന്‍. “തിരശ്ശീലയിലെ ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 142 -48, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/36.