രമേഷ് വി കെ. “പടപ്പാട്ടുകളുടെ പെരുമ”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 148 -55, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/37.