ലിറ്റി പയസ്സ്. “ചിദംബരസ്മരണ ഒരു പഠനം”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 156 -2, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/38.