ഡോ. കവിത രാമൻ. “തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ ”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 163 -67, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/39.