അനു വി എസ്. “ആൺനോട്ടങ്ങളുടെ പെൺകാഴ്ചകൾ : കെ .ആർ. മീരയുടെ ‘കൃഷ്ണഗാഥ’യെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 200 -3, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/44.