ഫൗസിയ പി.എ. “പ്ലാച്ചി മട പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘കോളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 213 -16, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/47.