ആർ ചന്ദ്രബോസ്. “ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ ആവിഷ്കാരം നോവലിൽ. സ്പാനിഷ് – മലയാളം നോവൽതാരതമ്യപഠനം”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 9 - 16, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/51.