വി. ഡ. ല. മ. “പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, p. 5, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/52.