പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ. “പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 17 - 27. Accessed April 17, 2024. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/20.