ഡോ സിനുമോൾ തോമസ്സ്. “വയനാടൻപുലയരുടെ യാറൊറ– പ്രതിരോധത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 37 - 47. Accessed August 17, 2022. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/22.