ഡോ. നിബുലാൽ വെട്ടൂർ. “പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 62 - 65. Accessed April 17, 2024. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/25.