വി. ഡോ. ലിസ്സി മാത്യു. “ജലോപരിതലത്തിലെ ഉടലെഴുത്തുകള്‍”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 66 - 75. Accessed May 25, 2024. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/26.