ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ. “വിഭവസംസ്കരണവും ഉപകരണചരിത്രവും”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 76 - 85. Accessed April 17, 2024. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/27.