ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. “മണൽജീവികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ പുനരെഴുത്ത്”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 86 - 90. Accessed April 17, 2024. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/29.