ഡോ. അജിത ചേമ്പന്‍. “മതം അധിനിവേശം ആഖ്യാനം പരിഷ്കാരവിജയത്തില്‍”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 112 - 124. Accessed August 17, 2022. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/33.