മേഘ രാധാകൃഷ്ണന്‍. “തിരശ്ശീലയിലെ ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 142 - 148. Accessed August 6, 2021. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/36.