രമേഷ് വി കെ. “പടപ്പാട്ടുകളുടെ പെരുമ”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 148 - 155. Accessed August 17, 2022. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/37.