ലിറ്റി പയസ്സ്. “ചിദംബരസ്മരണ ഒരു പഠനം”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 156 - 162. Accessed August 17, 2022. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/38.