ഡോ. കവിത രാമൻ. “തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ ”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 163 - 167. Accessed August 17, 2022. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/39.