അനു വി എസ്. “ആൺനോട്ടങ്ങളുടെ പെൺകാഴ്ചകൾ : കെ .ആർ. മീരയുടെ ‘കൃഷ്ണഗാഥ’യെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 200 - 203. Accessed September 19, 2021. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/44.