ഫൗസിയ പി.എ. “പ്ലാച്ചി മട പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘കോളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 213 - 216. Accessed April 17, 2024. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/47.