ആർ ചന്ദ്രബോസ്. “ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ ആവിഷ്കാരം നോവലിൽ. സ്പാനിഷ് – മലയാളം നോവൽതാരതമ്യപഠനം”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 9 - 16. Accessed April 17, 2024. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/51.