വി. ഡോ. ലിസ്സി മാത്യു. “പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 16, 2019): 5. Accessed April 17, 2024. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/52.