1.
പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ. പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2024Apr.17];1(1):17 -27. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/20