1.
ഡോ സിനുമോൾ തോമസ്സ്. വയനാടൻപുലയരുടെ യാറൊറ– പ്രതിരോധത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2022Aug.17];1(1):37 -47. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/22