1.
ഡോ. നിബുലാൽ വെട്ടൂർ. പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2024Apr.17];1(1):62 -65. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/25