1.
വി. ഡലമ. ജലോപരിതലത്തിലെ ഉടലെഴുത്തുകള്‍. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2024May25];1(1):66 -75. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/26