1.
ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ. വിഭവസംസ്കരണവും ഉപകരണചരിത്രവും. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2024Apr.17];1(1):76 -85. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/27