1.
ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. മണൽജീവികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ പുനരെഴുത്ത്. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2024Apr.17];1(1):86 -90. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/29