1.
ഡോ. അജിത ചേമ്പന്‍. മതം അധിനിവേശം ആഖ്യാനം പരിഷ്കാരവിജയത്തില്‍. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2022Aug.17];1(1):112 -4. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/33