1.
മേഘ രാധാകൃഷ്ണന്‍. തിരശ്ശീലയിലെ ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2021Aug.6];1(1):142 -148. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/36