1.
രമേഷ് വി കെ. പടപ്പാട്ടുകളുടെ പെരുമ. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2022Aug.17];1(1):148 -155. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/37