1.
ഡോ. കവിത രാമൻ. തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ . chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2022Aug.17];1(1):163 -167. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/39