1.
അനു വി എസ്. ആൺനോട്ടങ്ങളുടെ പെൺകാഴ്ചകൾ : കെ .ആർ. മീരയുടെ ‘കൃഷ്ണഗാഥ’യെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2024Feb.22];1(1):200 -23. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/44