1.
ഫൗസിയ പി.എ. പ്ലാച്ചി മട പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘കോളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2024Apr.17];1(1):213 -216. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/47