1.
ആർ ചന്ദ്രബോസ്. ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ ആവിഷ്കാരം നോവലിൽ. സ്പാനിഷ് – മലയാളം നോവൽതാരതമ്യപഠനം. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2024Apr.17];1(1):9 - 16. Available from: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/51