ഫെർഡിനന്റ് ഡി സൊസ്യൂറിന്റെ കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആമുഖത്തിൽ നിന്ന്

  • സുചേത ശങ്കർ വി
Keywords: കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, ഫെർഡിനന്റ് ഡി സൊസ്യൂർ, ഭാഷാശാസ്ത്രം, വിവർത്തനം

Abstract

ഫെർഡിനന്റ് ഡി സൊസ്യൂറിന്റെ കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആമുഖത്തിൽ നിന്ന്  പാഠം മൂന്ന് ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ  വിവർത്തനം

References

1. ഫെർഡിനന്റ് ഡി സൊസ്യൂർ - കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
Published
2021-02-18
How to Cite
സുചേത ശങ്കർ വി. “ഫെർഡിനന്റ് ഡി സൊസ്യൂറിന്റെ കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആമുഖത്തിൽ നിന്ന്”. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ, Vol. 2, no. 2, Feb. 2021, pp. 5-17, https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/320.